งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
 

 ขอเชิญร่วมสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ

 
ขอเชิญชมบ้านสุขาวดี สถานที่รวมพระบรมสารีริกธาตุ กราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 08.00-20.00 น. (ไม่มีวันหยุด)   เข้าชมฟรี 
มีอาหารจำหน่าย
1.        พระบรมสารีริกธาตุ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ประทานผ่านพระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร   วัดโพธิ์ทอง แขวง บางมด เขต จอมทอง 
2.        พระบรมสารีริกธาตุ จากเจ้าชายจิกมี่ ประเทศภูฏาน โดยพระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร วัดโพธิ์ทอง แขวง บางมด เขต จอมทอง
3.        พระบรมสารีริกธาตุ จากจิตตภาวัน
 
เพื่อรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนในการสร้างวัด นวมินทรราชูทิศ นคร บอสตัน มลรัฐ แมซซาซูเซตส์        ประเทศสหรัฐอเมริกา สถานที่ที่ในหลวงพระราชสมภพ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช  มหาราช     ในวโรกาสมหามงคล และเพื่อทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันสมควรในโอกาสต่อไป
 
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด